Algemene voorwaarden

.

Versie: november 2018

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Bakker Randwijck. Bakker Randwijck is een handelsnaam van de eenmanszaak van Bakker Randwijck. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit voorafgaand en schriftelijk wordt bevestigd. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Bakker Randwijck te kennen deze voorwaarden te aanvaarden. De algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk verworpen.

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van Bakker Randwijck zijn vrijblijvend. Bakker Randwijck accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Bakker Randwijck behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling via de website is de overeenkomst een feit. Bakker Randwijck behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling. Een bestelling kan tot 24 uur voor de opgegeven aflever dag en tijdstip worden geannuleerd. Bakker Randwijck draagt zorg voor het terugbetalen binnen drie (3) werkdagen na de dag van annulering.

Bezorg- en administratiekosten

Bakker Randwijck bezorgt in een beperkt gebied m.b.t. bestellingen. De bestelling wordt bezorgd op het door de klant aangeven tijdstip vanaf 6:00 uur in de morgen. Bezorgkosten worden door de webshop bepaald en weergegeven. De klant dient wel te zorgen dat er iemand aanwezig is, om de bestelling in ontvangst te nemen. Bestellingen kunnen ook worden bezorgd aan het opgegeven adres zonder het opnemen van contact met de klant. Te samen met de bestelling via de website ontvangt de klant een factuur en een specificatie van de bestelling en prijs, het afleveradres en de (eventuele) bezorgkosten.

Leveringen

Bakker Randwijck zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Bakker Randwijck ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Bakker Randwijck daarvan onverwijld, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Daartoe dient de klant een e-mail te versturen aan Bakker Randwijck.

Betaling

De klant voldoet bij Bakker Randwijck aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, door middel van contante betaling in een van onze winkels of via iDeal (internet betaling). Betalingen aan de bezorger zijn uitgesloten. In het geval dat Bakker Randwijck een factuur stuurt die met instemming van Bakker Randwijck achteraf kan worden voldaan, zal de betaling binnen de termijn van vijftien (15) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Bakker Randwijck.

Reclames, garantie en retourgoederen

De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Bakker Randwijck de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door Bakker Randwijck wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Bakker Randwijck. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging of reparatie van ondeugdelijke bestelling plaats. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Bakker Randwijck zijn aangemeld en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten van retourzendingen komen ingeval van het onder punt reclames, garantie en retourgoederen, 1e en 2e alinea, bedoelde voor rekening van Bakker Randwijck, in alle andere gevallen voor rekening van de klant.

Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van Bakker Randwijck over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant al zijn onder punt 6 genoemde betalingen heeft voldaan.

Klantgegevens

Indien de klant aan Bakker Randwijck opgave doet van een adres is Bakker Randwijck gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan:

Bakker Randwijck
www.bakkerrandwijck.nl
Thomas à Kempislaan 8
1185 CC Amstelveen
Tel: +31653875117

Aansprakelijkheid

Bakker Randwijck is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Bakker Randwijck is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Bakker Randwijck komen. Bakker Randwijck draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Bakker Randwijck eveneens geen verantwoordelijkheid. Bakker Randwijck is niet aansprakelijk voor misverstanden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Bakker Randwijck.

Diversen

Ingeval van overmacht heeft Bakker Randwijck het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Bakker Randwijck gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Bakker Randwijck kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten

Alle contacten en transacties met Bakker Randwijck geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Bakker Randwijck. Niets uit uitgaven of publicaties van Bakker Randwijck mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bakker Randwijck.

Geschillenbeslechting

Geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam.

Klachten

De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk – of per e-mail bij Bakker Randwijck te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Bij aflevering waarneembare gebreken dienen echter binnen 2 uur na aflevering bij Bakker Randwijck schriftelijk te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.